Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
tel. 32 810 10 75 - gimnazjum
e-mail: zso2bytom@zso2bytom.pl
bip
Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Wyborów Samorządu Uczniowskiego


1. Do wyborów mogą zgłosić się po dwie osoby z każdej klasy II.

2. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego mogą być typowani w czerwcu, natomiast wybory odbywają się we wrześniu następnego roku szkolnego.

3. Kandydaci we wrześniu przygotowują przemówienia oraz kampanie wyborcze.

4.Wymagania stawiane kandydatowi na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, średnia min. 4.0, poprawna frekwencja, pozytywna opinia wychowawcy klasy, wysoka kultura osobista i językowa, inicjatywa i zmysł organizacyjny, komunikatywność, odpowiednia prezencja.

5. Samorząd Uczniowski wybierają uczniowie i nauczyciele po wysłuchaniu przemówień kandydatów lub trójki klasowe w trakcie zebrania samorządu. Jeśli jest jeden kandydat, tradycyjne wybory nie odbywają się. 

6. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa rok (do wyborów kolejnego składu). Jeśli nie ma nowego kandydata, kadencja samorządu trwa dwa lata. 

7. Cztery osoby z największą liczbą głosów obejmują odpowiednio funkcję: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza Samorządu Uczniowskiego. W szczególnych przypadkach o składzie samorządu decyduje nowo wybrany przewodniczący w porozumieniu z członkami organizacji.

8. Zasady głosowania mogą się zmienić w przypadku: braku lub niewielu kandydatów, nieetycznej kampanii wyborczej, skarg na kandydatów, wypadków losowych, absencji kandydatów.

9. Członków Samorządu Uczniowskiego obowiązuje trzymiesięczny okres próbny (wrzesień, październik, listopad).

10. Skład Samorządu Uczniowskiego może się zmienić w przypadku: rażącego zaniedbywania obowiązków wynikających z pełnienia określonej funkcji, długiej absencji, złamania zasad Statutu Szkoły, braku porozumienia z opiekunem samorządu, szerzenia negatywnych informacji o szkole w środowisku lokalnym.

11. Zmiana Samorządu Uczniowskiego może nastąpić w każdej chwili na wniosek członków samorządu po konsultacji z opiekunem samorządu i dyrektorem szkoły.

12. Obowiązki przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

 • realizowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • organizowanie i prowadzenie uroczystości i imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem szkoły, - prowadzenie zebrań samorządu (raz w miesiącu),
 • godne reprezentowanie szkoły,
 • sprawne przekazywanie informacji społeczności szkolnej,
 • ubiór dostosowany do okoliczności,
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • przedstawianie dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

 13. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

 • współrealizowanie zadań wynikających z planu pracy samorządu,
 • koordynowanie prac sekcji fotograficznej, plastycznej i kronikarskiej, technicznej,
 • informowanie trójek klasowych o zebraniach samorządu,
 • pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu w przypadku absencji, dymisji
 • lub degradacji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 14. Obowiązki skarbnika Samorządu Uczniowskiego: 

 • współpraca z fundacjami charytatywnymi,
 • dysponowanie funduszami samorządu,
 • współorganizacja Dnia Nauczyciela i akademii pożegnalnej maturzystów,
 • dokumentowanie wydatków.

 15. Obowiązki sekretarza Samorządu Uczniowskiego: 

 • prowadzenie dokumentacji samorządu np.: podania,opinie, plany pracy, protokoły, sprawozdania, dyplomy, podziękowania,
 • aktualizowanie gazetki i strony internetowej samorządu we współpracy z sekcją plastyczną i kółkiem informatycznym.

 16. Obowiązki fotografa Samorządu Uczniowskiego: 

 • tworzenie galerii zdjęć z wydarzeń i uroczystości szkolnych,
 • umieszczanie najlepszych zdjęć na stronie internetowej szkoły,
 • archiwizacja zdjęć.

 17. Regulamin obowiązuje od 1 września 2007 roku.

                                                                                                       K.L. 

Menu