Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BYTOMIU

 

Biblioteka szkolna jest podstawową pracownia ogólnokształcącą w szkole. Gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną w celu zaspokojenia potrzeb samokształceniowych i zainteresowań czytelników.

 

Regulamin wypożyczalni

I. Prawa i warunki korzystania

Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły, rodzicom.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i z godzinami udostępniania zbiorów.

Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybrać potrzebne książki i czasopisma.

Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.

W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

II. Wypożyczanie książek

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

Nie można książek wypożyczonych oddawać innej osobie.

Łącznie na koncie można posiadać 5 wypożyczonych książek, na okres wypożyczenia 3 tygodnie. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i uczniowie klas maturalnych mogą wypożyczyć 10 książek.

Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę. Jeżeli biblioteka nie ma na nią zamówień i prośba jest uzasadniona – bibliotekarz wyznacza okres prolongaty.

Aktywność czytelniczą każdej klasy ilustruje prowadzone przez bibliotekarza statystyka wypożyczeń.

Łącznicy biblioteczni są powoływani przez wychowawcę danej klasy i zobligowani do współpracy z bibliotekarzem.

 

III. Poszanowanie książek

Księgozbiór biblioteki szkolnej stanowi wspólne dobro, a czytelnicy zobowiązani są do szanowania książek.

W ramach prac społecznych młodzież powinna pomagać bibliotekarzowi w pracach porządkowo – estetycznych.

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

 

Regulamin czytelni

I. Prawa i warunki korzystania

Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.

Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

W czytelni obowiązuje cisza.

Korzystający ze zbiorów w czytelni zobowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu

odwiedzin w czytelni.

Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

 

II. Korzystanie ze zbiorów

W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.

Czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce.

Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.

 

III. Poszanowanie książek

Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.

Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Ze stanowiska komputerowego mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Z komputera można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).

Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. poszukiwania materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.

Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

Korzystanie z komputera jest możliwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, a przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wpisu w zeszycie podając datę, nazwisko i imię, klasę, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Po wykonaniu prac otwarte programy należy zamknąć, usunąć zapisane przez siebie pliki i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.

Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie, czyli odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

Użytkownik chcący skorzystać z własnego nośnika danych ma obowiązek przekazać go nauczycielowi bibliotekarzowi w celu sprawdzenia programem antywirusowym.

Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w czasie korzystania z komputera. Może udzielić pomocy jeśli aktualnie dysponuje czasem.

Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby (pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy innych użytkowników biblioteki).

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Kolejny przypadek złamania regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (nie krócej niż jeden miesiąc).

 

Zabrania się

Korzystania ze stron internetowych zawierających treści wulgarne i obraźliwe oraz propagujące przemoc i rasizm.

Instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

Wykonywania czynności w celach zarobkowych, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera.

Wykorzystywania komputerów do gier, komunikatorów, czatów oraz wysyłania SMS-ów.

Wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.

 


Menu