Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualności
Dziś jest


Aktualności maturalne

Odbiór świadectw dojrzałości - 11.08.2020 od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.

11 sierpnia od godz. 08:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) - link ze strony www.oke.jaworzno.pl, obowiązują wcześniej otrzymane dane do logowania.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14.00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do18 sierpnia br. oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7 - będzie dostępny w szkole).

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Bytomia, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury ogłasza konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom na rok 2021.


Szczegóły w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie konkursu_stypendium_twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury.pdf
  2. Uchwała Nr XXV_376_20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r.pdf
  3. Wniosek o przyznanie stypendium_twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury.doc

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Bezpieczne wakacje

Data dodania: 2020-06-26

I tak dotarliśmy do końca roku szkolnego. Kończymy w doskonałych nastrojach z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji. Odpocznijcie, aby powrócić z nowym zapałem do nauki.
Tym, którzy już tęsknią oraz tym, którzy pragną dołączyć do naszej społeczności dedykujemy poniższy film. Zapraszamy!


NOWY PLAN LEKCJI

Pliki do pobrania:

  1. klasy (od 27.04.20 r.).pdf

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa
zawieszenie funkcjonowania szkoły zostaje przedłużone
do dnia 24.05.2020 r.


Wszystkie informacje o sposobie realizacji zadań szkoły zostały przekazane rodzicom, uczniom i nauczycielom przez dziennik elektroniczny.
Zobowiązujemy uczniów i rodziców do codziennego logowania w dzienniku.

1 2 3 4
...
43 »
Menu